• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

06122561n01

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สวทช. (NSTDA) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS
และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
ณ กรุงเทพมหานคร