• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสมัภาษณ์)

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสมัภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2562