• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

S01  05022562

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี