• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

S02  050262

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ระดับ ปวช.)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี