• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

S03  05022562
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม (ระดับ ปวส.)
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี