• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และชุดโต๊ะครู ประจำอาคารวิจิตร ณ รองนอง

ดาวน์โหลด : ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และชุดโต๊ะครู ประจำอาคารวิจิตร ณ รองนอง ของงานอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562