• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และชุดโต๊ะครู ประจำอาคารวิจิตร ณ รองนอง

ดาวน์โหลด : ประกวดราคาซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และชุดโต๊ะครู ประจำอาคารวิจิตร ณ รองนอง ของงานอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562