• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

 280262

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ จังหวัดภูเก็ต