• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

รับรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ

S  40837144 

ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้ารับรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1