• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน

S  40919120

คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน

ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 636อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต