• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

รับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ "ดีเด่น"

S  40943647

นายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้ารับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ "ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี