• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

รับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ "ดีเด่น"

S  40943647

นายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้ารับรางวัลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการ "ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี