• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

Brochure1 Brochure2 Brochure3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต

เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รับสมัครวันจันทร์ - ศุกร์์  เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องวิชาการ อาคารนริศร (อาคาร 5) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2562