• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

S  41205828

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี  ท้าวศรีสุนทร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต