• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

22222

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต