• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

po03 Small

ดร.ประจวบ  แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภูเก็ต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

พร้อม เตรียมการเสนอคำของบประมาณรายจ่ายจากงบของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มุ่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ในวันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดภูเก็ต