• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 1

โปสเตอรเชญชวน Small

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ณ ศูนย์การค้าไลมไลท์ อเวนิว วันที่ 9 มิถุนายน 2562

ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.