• 23-12-62.png

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

บรจาคโลหต1-62 190617 0032 Small 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมกับสภากาชาดไทย นำโดย นางสมศิริ นคราวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
รณรงค์คนไทยสร้างความตระหนักโลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ( World Blood Donor Day 2019)
รับบริจาคเลือดในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต