• 23-12-62.png

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

S  42016772 Small

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ตและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้สนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตอย่างดียิ่ง ประจำปี2562
ในโอกาส "วันผู้บริจาคโลหิตโลก" ภายใต้สโลแกน "Safe blood for alt.-โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ"
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562