• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

ประกาศรับสมัครการจัดอบรมวิชาชีพ

ประกาศจดอลรมวชาชพ Small 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562