• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ประกาศรับสมัครการจัดอบรมวิชาชีพ

ประกาศจดอลรมวชาชพ Small 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562