• 23-12-62.png

ประกาศรับสมัครการจัดอบรมวิชาชีพ

ประกาศจดอลรมวชาชพ Small 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2562