• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการ 'มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพ' เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ 'มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพ'
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต