• 1.jpg
  • 5-2-63_2.jpg

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

S  62472310 

ด้วยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโปรแกรม MiNi English Program

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม โบ๊ท ลากูน ภูเก็ต