• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

S  9617452

ดร.ประจวบ  แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและงานแนะแนว

นำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสตรีนานาชาติภูเก็ต 

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต