• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อวท.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

S  3620869

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์