• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายเศรษฐาพนธ สกใส

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

นายปยวฒ ปญญาพ

นายปิยะวุฒิ  ปัญญาพี่
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

  นางสาววระนนท  ทพยรกษ

นางสาววิระนันท์  ทิพย์รักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์