• 06-12-62.jpg

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

นายเศรษฐาพนธ สกใส

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

นายวระ ศรนวลปาน

นายวีระ  ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

ตำแหนงวาง 

นางสาวสุนิสา  ขำเมือง
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์