• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

S  71311389

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประเภทบริหารธุรกิจ คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องราไวย์ อาคาร อาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต