• 06-12-62.jpg

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

01 02

03 04

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต