• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

01 02

03 04

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต