• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11/2562

S  71671942

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11/2562
โดย นางวิภาพรรณ  คูสุวรรณ กรรมการสภาสถาบัน  ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุม
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต