• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ขับเคลื่อนหลักสูตร High Premium และ หลักสูตร Premium เพื่อรองรับในปีการศึกษา 2563

2.1

2.2

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร High Premium และ หลักสูตร Premium ใน 4 สาขาวิชาได้แก่
1. หลักสูตร High Premium English Program สาขาท่องเที่ยว
2. หลักสูตร Premium Mini English Program สาขาการโรงแรม
3. หลักสูตร Premium Mini English Program สาขาอาหารและโภชนาการ
4. หลักสูตร Premium Mini English Program สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เพื่อรองรับในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ.ห้องเกียรติคุณ อาคารรัษฎา ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต