• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

3.1

3.2

นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
เข้าประกวดแข่งขันในระดับภาค ภาคใต้ รายการแข่งขันฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 36 รายการ