• 23-12-62.png

โครงการให้ความรู้เรื่อง Digital Skills Program

S  72933460

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง Digital Skills Program
ให้กับ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดยมี นางสาวชนิตา พรหมมา Product Speaialist จากบริษัท Mangosteems Pte Ltd. เป็นวิทยากร
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (636) อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต