• 23-12-62.png

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

119566

119567

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าศึกษาดูงาน บริษัท CisCo ประเทศไทย และ บริษัท MFE Public Company Limited 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร