• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต


S  87089159

นายสะเทือน  สรรพจักร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
พร้อมด้วยหัวหน้างานความร่วมมือฯ  และครูหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน  โดยมีการดำเนินการจัดคณะครู เจ้าหน้าที่ ประสานงานร่วมกับศาลเยาวชนฯ
เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมทั่วไป  และสาขาวิชาการโรงแรม  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตรต่อไป
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต