• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือน (จำนวน 2 ตำแหน่ง) ฉบับแก้ไข

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือน (จำนวน 2 ตำแหน่ง) ฉบับแก้ไข

ประกอบด้วย 1.ครูแผนกวิชาการโรงแรม 2.ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด :: เอกสารประกอบการสมัคร