• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/2563

S  99811337

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร งานสื่อการเรียนการสอน ศูนย์ออนไลน์ และหัวหน้าแผนกวิชา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/2563
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต