• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

ายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพ

timeline 20200507 213911

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
ร่วมปลูกต้นไม้ กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต