•  994x348 1.jpg

แผนกวิชาธุรกิจการบิน

Facebook     Website

 avi1

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจการบิน

 avi2

นางสาวรัชดา  ทิศพ่วน
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน

avi3

Miss Darigold J.  Cadungog
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน

30

นายพงศ์ธร  นันทบุตร
ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน