• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 นางสาวสาวิตรี  ยอดราช
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ