• 11.jpg
  • 22102563.jpg
  • 0228082563.jpg

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 it1

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหนงวาง 

นางสาวทศพร  ใจซื่อ
ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ