• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

การประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมประกวดบทเรียนออนไลน์

timeline 20200520 092013

นายชาตรี  คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมประกวดบทเรียนออนไลน์

ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ประชุมห้องไตรตรัง ชั้น 2 อาคาร รัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต