• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 

โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลด :: ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ดาวน์โหลด :: ระดับชั้นประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)