• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประกาศรายชื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2563

logo

ประกาศรายชื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2563

* ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1และปวส.1 (กลุ่มที่ 1) มาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ส่วนปวช.1 กลุ่มที่ 2, ปวช.2 กลุ่มที่1และกลุ่มที่2, ปวช.3 กลุ่มที่1 และกลุ่มที่2, ปวส.1 กลุ่มที่2, ปวส.2 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เรียนผ่านระบบออนไลน์ 

** วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป นักเรียน นักศึกษา กลุ่มที่ 1 ทุกระดับชั้น มาเรียนตามปฏิทินการมาเรียน

ดาวน์โหลด :: ระดับปวช.1

ดาวน์โหลด :: ระดับปวช.2 

 ดาวน์โหลด :: ระดับปวช.3

ดาวน์โหลด :: ระดับปวส.1

ดาวน์โหลด :: ระดับปวส.2

Presentation1