• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประชาสัมพันธ์ การยื่นคำร้องและหลักฐานการขอผ่อนผันทหารกองเกิน

03072563 Small 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มสำรวจการผ่อนผันทหารนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ 

0307256301 Small