• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประชุมเรื่องการฝึกอาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563

1607256302

ฝ่ายวิชาการ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชุมเรื่องการฝึกอาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563

โดยมีนายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานการประชุมร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต