• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2007256301

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนการส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ 

ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต