• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ เรื่อง การติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

2307256301

การประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ

เรื่อง การติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีนายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานในการประชุม

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต