• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจฯจังหวัดภูเก็ต “ศูนย์เรียนรู้ ครัวภูเก็ต”

S  117096454

นายสะเทือน สรรพจักร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจฯจังหวัดภูเก็ต “ศูนย์เรียนรู้ ครัวภูเก็ต”

ซึ่งได้รับงบประมาณวงเงิน 15,360,000 บาท (สิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นบาท)

ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563