• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

การอบรมและประกวดการเขียนแผนธุรกิจโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ New Normal

S  117334025

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการอบรมและประกวดการเขียนแผนธุรกิจโครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ New Normal

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต