• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม"สัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพโรงแรมสีเขียว"(Green Hotel)

รป

ด้วยแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จัดโครงการอบรม"สัมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพโรงแรมสีเขียว"(Green Hotel)

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง 513 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม) อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต