• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

S  123674682

คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต