• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ "Molecular Cocktail"

1600165391502

เนื่องด้วย นักศึกษาระดับปวส.2 แผนกวิชาการโรงแรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ "Molecular Cocktail"

ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้องอาหารสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต