• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาห้องเรียนพิเศษ " ภาคภาษาอังกฤษ สาขาการโรงแรม "

S  124755977

นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาห้องเรียนพิเศษ

" ภาคภาษาอังกฤษ สาขาการโรงแรม "

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร