•  994x348 1.jpg

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

-

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

acc1

นายจารึก  ศรีนาค
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

22

นายกานต์  บุญรัตนัง
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน

11

นางสาวิตรี  บุญสิน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน

 art4

นายอนุสรณ์  ผิวผ่อง
หัวหน้างานปกครอง


 hec5

นางสาวจณาพร  สุวรรณชาติ
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

acc7

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา


งานครูที่ปรึกษา

 


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


งานแนะแนว อาชีพ

 


งานปกครอง


งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 


งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา